1.XE KHÁCH VƯỢNG PHÁT
Tuyến đường: Sài Gòn → Tánh Linh – Bình Thuận
Ngày khởi hành: 01-12-2016
Giờ xuất phát: 13:10
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến xe Bắc Ruộng
Địa chỉ điểm đến: Đường 717 – Bắc Ruộng – Tánh Linh – Bình Thuận
Giờ đến: 17:10
Giá vé: 80.000/người
tel:0169.971.2226

Xe Vượng Phát - VeXeRe.com

2.XE CHÍNH LAN
Tuyến đường: Sài Gòn → Tánh Linh – Bình Thuận
Ngày khởi hành: 01-12-2016
Giờ xuất phát: 07:30
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Tánh Linh
Địa chỉ điểm đến: Quốc Lộ 55 – Tánh Linh – Bình Thuận
Giờ đến: 11:30
Giá vé: 100.000/người
tel:0937.674.746

Xe 9 Lan - VeXeRe.com

3.XE KHÁCH ÚT MINH
Tuyến đường: Sài Gòn → Tánh Linh – Bình Thuận
Ngày khởi hành: 01-12-2016
Giờ xuất phát: 05:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến xe Bắc Ruộng
Địa chỉ điểm đến: Đường 717 – Bắc Ruộng – Tánh Linh – Bình Thuận
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 80.000/người

tel:0949.493.868

4.XE KHÁCH HIỆP LỢI
Tuyến đường: Sài Gòn → Tánh Linh – Bình Thuận
Ngày khởi hành: 01-12-2016
Giờ xuất phát: 09:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Tánh Linh
Địa chỉ điểm đến: Quốc Lộ 55 – Tánh Linh – Bình Thuận
Giờ đến: 12:00
Giá vé: 93.000/người
tel:0919 048 847

5.XE KHACH TÝ LÙN
Tuyến đường: Sài Gòn → Tánh Linh – Bình Thuận
Ngày khởi hành: 01-12-2016
Giờ xuất phát: 14:50
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến xe Bắc Ruộng
Địa chỉ điểm đến: Đường 717 – Bắc Ruộng – Tánh Linh – Bình Thuận
Giờ đến: 18:15
Giá vé: 90.000/người
tel:0913 888 698

Xe Tý Lùn - VeXeRe.com